Music Company

RODO

Music Company Sp. z o.o.

INFORMACJA RODO DLA OSÓB NAWIĄZUJĄCYCH KONTAKT Z  MUSIC COMPANY SP. Z O.O.

Kto jest Administratorem Twoich/Pani/Pana danych osobowych?

Music Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000566128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 524-27-82-150, o numerze REGON: 362000413, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące  zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. W przypadku nawiązania z nami kontaktu przy pomocy naszej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail @musiccompany.pl) przetwarzamy adres e-mail, z którego nawiązano kontakt (identyfikator użytkownika, znak @ oraz pełna nazwa domenowa serwera poczty) oraz wszystkie dane, które zdecydujecie się Państwo zawrzeć w kierowanej do nas korespondencji. Do prowadzenia dalszej korespondencji z Music Company Sp. z o.o. wymagamy podania imienia i nazwiska, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwy (firmy) przedsiębiorcy oraz stanowiska (funkcji) osoby nawiązującej z nami kontakt, a także numeru telefonu.

W przypadku osób prawnych przetwarzamy dane osób uprawnionych do reprezentacji kontrahenta (członków zarządu, prokurentów i pełnomocników) oraz pracowników lub stałych współpracowników kontrahenta wyznaczonych jako osoby kontaktowe, o czym szczegółowo informujemy w odrębnych Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych przez Music Company Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem umowy, załączanych do zawieranych przez nas umów i dodatkowo przekazywanych e-mailem osobom kontaktowym.

W przypadku Artystów dodatkowo przetwarzamy przekazane nam wizerunki (czasami głos) oraz pseudonimy artystyczne, o czym szczegółowo informujemy w odrębnych Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych przez Music Company Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem umowy, załączanych do zawieranych przez nas umów.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? Czy jestem zobowiązana/zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Music Company Sp. z o.o.  nie odpowiada na zapytania anonimowe i nie przesyła ofert do potencjalnych kontrahentów, których nie jest w stanie zidentyfikować. Podanie danych kontaktowych w postaci imienia i nazwiska, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwy (firmy) przedsiębiorcy oraz stanowiska (funkcji) osoby nawiązującej z nami kontakt, a także numeru telefonu jest wewnętrznym wymogiem Music Company Sp. z o.o. i jest  niezbędne do uzyskania odpowiedzi z naszej strony na zainicjowany przez Państwa kontakt.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w sposób zgodny z prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”), Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz przepisami szczególnymi, w tym Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu, w którym zostały nam one przekazane. W przypadku pozyskania danych w wyniku zainicjowanego przez Ciebie/Panią/Pana kontaktu z Music Company Sp. z o.o. dane te będziemy przetwarzać wyłącznie na potrzeby nawiązania i utrzymania relacji biznesowych lub udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania. W przypadku nawiązania kontaktu w sprawach spornych możemy dodatkowo przetwarzać otrzymaną korespondencję (w tym zawarte w niej dane osobowe) w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami i uczestnictwa w postepowaniach cywilnych, karnych lub administracyjnych.

W przypadku przetwarzania przez nas Twoich/Pana/Pani danych w celach marketingowych  w sposób inny niż przy wykorzystaniu ciasteczek wskazany w Polityce plików cookie, w tym na mocy udzielonej nam zgody, otrzymacie Państwo od nas odrębną Informację.

Przez jaki okres przetwarzamy, w tym przechowujemy dane osobowe?

W przypadku pozyskania danych za Twoją/Pani/Pana zgodą w celach nawiązania kontaktu:

  1. w przypadku nawiązania relacji biznesowej, w tym podpisania umowy – będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres obowiązywania zawartej umowy (w tym trwania praw nabytych na podstawie umowy), a po jej rozwiązaniu i/lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później. Dane osobowe będą dodatkowo przechowywane przez Administratora w formie egzemplarza podpisanej umowy lub oświadczeń woli wymienionych przez Strony;
  2. w pozostałych przypadkach będziemy przetwarzać pozyskane dane przez okres nie dłuższy niż rok chyba, że otrzymamy żądanie natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych, które zrealizujemy bezzwłocznie.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, jej odwołanie jest możliwe w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonaliśmy w okresach poprzedzających cofnięcie udzielonej zgody. Wszelkie żądania natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych realizujemy bezzwłocznie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Administrator przetwarza Twoje/Pani/Pana dane osobowe przekazane dobrowolnie Music Company Sp. z o.o.  przy pomocy naszej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktu z Music Company Sp. z o.o. na podstawie zgody, którą Państwo udzielacie, przekazując nam swoje dane (Art. 6 ust 1 pkt a) RODO). Po zakończeniu korespondencji dane zostaną usunięte bezzwłocznie po upewnieniu się, że korespondencja nie będzie kontynuowana, nie później jednak niż w ramach dokonywanej przez nas corocznie aktualizacji na potrzeby usuwania danych otrzymanych na potrzeby nawiązania kontaktu.

W przypadku nawiązania kontaktu w sprawach spornych możemy dodatkowo przetwarzać otrzymaną korespondencję (w tym zawarte w niej dane osobowe) w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami i uczestnictwa w postepowaniach cywilnych, karnych lub administracyjnych czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie (Art. 6 ust 1 pkt f) RODO).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z nawiązaniem relacji biznesowej (w tym zawarciem umowy) – patrz: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Music Company Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem umowy, załączona do zawartej umowy).

W jakiej formie będą przetwarzane Twoje/Pani/Pana dane?

Dane osobowe przekazane dobrowolnie Music Company Sp. z o.o.  przy pomocy naszej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktu z Music Company Sp. z o.o. będą przetwarzane wyłącznie w systemach informatycznych, tj.: w formie e-maili do i od Administratora oraz na komputerach i urządzeniach mobilnych przeznaczonych do uzgodnionej formy porozumiewania się. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych u Administratora niektóre Twoje/Pani/Pana dane przetwarzane przez Administratora będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane  osobowe osób podpisujących umowy lub wyznaczonych w umowach jako osoby kontaktowe  będą  dodatkowo przetwarzane  wyłącznie w formie papierowej (egzemplarz umowy).

Dane osobowe przekazane dobrowolnie Music Company Sp. z o.o.  przy pomocy naszej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktu z Music Company Sp. z o.o. nie będą profilowane.

Komu Administrator będzie ujawniał Twoje/Pani/Pana dane osobowe przekazane dobrowolnie Music Company Sp. z o.o.  przy pomocy naszej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktu z Music Company Sp. z o.o.?

Administrator może ujawniać ww. dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym;
  2. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne (pomoc prawną) – w przypadku nawiązania kontaktu w sprawach spornych;
  3. operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora – w przypadku zaistnienia konieczności nawiązania kontaktu w formie pisemnej;
  4. organom administracji publicznej, w tym organom ścigania, upoważnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować?

Tak. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych i przekazania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Dostęp do danych i skorzystanie z przysługujących Państwu uprawnień jest możliwe w drodze korespondencji wysłanej do Music Company Sp. z o.o.:

  1. drogą e-mail na adres: kontakt@musiccompany.pl
  2. pocztą tradycyjną pod naszym aktualnym wskazanym w rejestrze przedsiębiorców KRS

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ , aktualnym według stanu na dzień nadania przesyłki, z dopiskiem „RODO”.

Jako Administrator zobowiązani jesteśmy do podania osobie, której dane dotyczą, wszelkich innych informacji niezbędnych do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.

Zaktualizowano: Warszawa, 22 listopada 2023 r.