Music Company

Polityka Prywatności

Music Company Sp. z o.o.

W imieniu Music Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000566128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 524-27-82-150, o numerze REGON: 362000413, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł

witamy Cię/Pana/Panią na naszej stronie internetowej. Naszą stronę internetową prowadzimy z poszanowaniem zasad prywatności oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub  „RODO”) i polską Ustawą o ochronie danych osobowych. W ten sam sposób realizujemy obowiązki Administratora danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że na tej stronie wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników przy wykorzystaniu plików cookie (czyli ciasteczek), o czym informujemy szczegółowo w Polityce plików cookie oraz dane osobowe przekazane nam na formularzu kontaktowym. Informacja o zakresie danych osobowych wykorzystywanych na formularzu kontaktowym oraz celach ich wykorzystywania znajdują się pod linkiem Informacja RODO dla osób nawiązujących kontakt z Music Company Sp. z o.o. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale odmowa ich przekazania uniemożliwi nam zrealizowanie prośby o kontakt. W każdym przypadku zbierania Państwa danych osobowych przy pomocy tej witryny w inny sposób niż poprzez pliki cookie i formularze kontaktowe dodamy na tej stronie stosowną Informację  RODO.

Dodatkowo na tej stronie znajdują się wtyczki do naszych profili w mediach społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram. W przypadku, gdy z nich skorzystasz witryny te będą nam wysyłały Twoje/Pani/Pana dane osobowe. Co do zasady nie przekazujemy Twoich/Pani/Pana danych osobowych do Stanów Zjednoczonych ani do innego państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Musicie mieć jednak Państwo świadomość, że korzystając z profili w mediach społecznościowych wysyłacie swoje dane osobowe do państw, w których zlokalizowane są obsługujące je serwery. Ponadto na naszej stronie mogą się znaleźć linki do innych witryn będących poza naszą kontrolą oraz naszą Polityką Prywatności oraz Polityką plików cookie. Korzystanie z takich linków umożliwi operatorom tych witryn zbieranie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych w sposób odmienny od stosowanego przez Music Company Sp. z o.o.

Nasza strona internetowa ani zamieszczone na niej formularze kontaktowe nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli jesteś taką osobą, to prosimy o opuszczenie tej witryny. Rozumiemy, że nasza strona zawiera treści, które interesują także młodzież w wieku poniżej 16 lat, ale niestety Ogólne rozporządzenie o ochronie danych  nie pozwala nam na poproszenie Cię o wyrażenie skutecznej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Granicą jest 16. rok życia. Do przekroczenia tej granicy zgody udzielają rodzice lub opiekun prawny. Dlatego jeżeli pomimo powyższego ostrzeżenia chcesz nadal korzystać z naszej strony poproś o wsparcie osobę dorosłą i zastąpienie Cię w roli Użytkownika.

Jeżeli przetwarzamy Twoje/Pana/Pani dane w celu korzystania z naszej strony internetowej, robimy to tak długo jak długo pozostajesz aktywnym Użytkownikiem naszej strony.

W przypadku pozyskania danych za Twoją/Pani/Pana zgodą w celach nawiązania kontaktu będziemy je przetwarzać przez okres nie dłuższy niż rok chyba, że otrzymamy żądanie natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych, które zrealizujemy bezzwłocznie albo nawiążemy relację biznesową (w tym podpiszemy umowę, co przedłuży okres przetwarzania danych (patrz: Informacja RODO dla osób nawiązujących kontakt z Music Company Sp. z o.o. oraz Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Music Company Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem umowy, załączona do zawartej umowy).

W przypadku przetwarzania danych pozyskanych w celach marketingowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego będziemy je przechowywać przez okres 3 lat, chyba że otrzymamy żądanie natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych, które zrealizujemy bezzwłocznie.

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje/Pani/Pana dane uzyskane przy pomocy tej strony internetowej na podstawie zgody udzielonej nam na przetwarzanie tych danych macie Państwo prawo tę zgodę wycofać.

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Waszych/ Państwa danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z nami mailowo, pod adresem e-mail: kontakt@musiccompany.pl, a także pocztą tradycyjną pod naszym aktualnym wskazanym w rejestrze przedsiębiorców KRS, aktualnym według stanu na dzień nadania przesyłki, z dopiskiem „RODO”. Macie Państwo prawo wymagać od nas:

– dostępu do treści swoich danych osobowych i przekazania ich kopii;

– sprostowania swoich danych osobowych;

– usunięcia swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

– przenoszenia swoich danych osobowych;

– rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Każdą przedłożoną sprawę wnikliwie rozpatrzymy i odpowiemy Państwu na zadane pytania w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

Zgromadzone dane osobowe możemy przekazać organom administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych mają usługodawcy zewnętrzni, którzy świadczą dla nas usługi informatyczne, w tym dostawcy usług w chmurze, którzy zapewniają nam infrastrukturę informatyczną.

W przypadku wprowadzenia na naszej stronie formularzy internetowych możemy dokonywać zapytania w ramach wtyczki reCAPTCHA, która zabezpiecza strony internetowe przed spamem wysyłanym przez boty. Skorzystanie przez Państwa z wtyczki reCAPTCHA obejmuje wysłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google, które mogą zostać wysłane przez Spółkę Google na serwery znajdujące się na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub w Stanach Zjednoczonych, które znajdują się poza kontrolą Music Company Sp. z o.o. Dlatego przed skorzystaniem z tej wtyczki prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na stronie:

https://www.google.com/recaptcha/about/ oraz Polityką prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa i ich interpretacje oraz rozbudowę naszej strony internetowej, w tym poprzez planowane dodawanie narzędzi Google Analytics będziemy modyfikować lub w inny sposób aktualizować naszą Politykę Prywatności, Politykę plików cookie  oraz stosowne Informacje RODO, o czym będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. Będziemy wdzięczni za śledzenie aktualizacji.

Zaktualizowano: Warszawa, 22 listopada 2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI MUSIC COMPANY SP. Z O.O.

A SPRZEDAŻ BILETÓW PRZEZ E-BILET NA KONCERTY ORGANIZOWANE PRZEZ MUSIC COMPANY SP. Z O.O.

W imieniu Music Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000566128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 524-27-82-150, o numerze REGON: 362000413, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł uprzejmie informujemy, że w dniu 19.01.2023r.

podpisaliśmy Umowę na sprzedaż i dystrybucję biletów z eBilet Polska Sp. z o.o. na podstawie, której będzie sprzedawać bilety na produkowane przez nas Koncerty, a na naszej stronie internetowej  od dnia 21.02.2024 r. znajdzie się link „KUP BILET”, który przekieruje Państwa na stronę internetową e-Bilet by Allegro, na której możecie Państwo dokonać zakupu biletów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez eBilet Polska Sp. z o.o. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z tym Regulaminem przed dokonaniem zakupu. Równocześnie informujemy, że odpowiedzialność za jego treść ponosi wyłącznie eBilet Polska Sp. z o.o., a  Music Company Sp. z o.o. nie posiada platformy internetowej umożliwiającej konsumentom zawieranie na odległość umów sprzedaży biletów bezpośrednio  z Music Company Sp. z o.o.

Musicie mieć jednak Państwo świadomość, że klikając na link „KUP BILET” przechodzicie Państwo na witrynę znajdującą się poza naszą kontrolą oraz naszą Polityką Prywatności i  Polityką plików cookie. Skorzystanie z tego linku umożliwi operatorowi tej witryny zbieranie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych w sposób odmienny od stosowanego przez Music Company Sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się ze stosownymi regulacjami zamieszczonymi na stronie, do której zostaniecie Państwo przekierowani.

Zaktualizowano: Warszawa, dnia 19 lutego 2024 r.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji trafią one do podmiotów, które gwarantują najwyższą ochronę takich danych, w tym między innymi poprzez:

  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.

Korzystamy z usług Google LLC i Meta Inc. Oznacza to, że Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w związku z ich przechowywaniem na serwerach znajdujących się w USA.

Google LLC i Meta Inc. stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w politykach prywatności tych przedsiębiorców, opublikowanych na ich stronach internetowych:

Pragniemy zauważyć, że w chwili obecnej usługi oferowane przez Google LLC oraz Meta Inc. dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Zalecamy jednak zapoznanie się z politykami prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony Państwa danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W nawiązaniu do wyżej wskazanych okoliczności, uprzejmie informujemy, że powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych między innymi następującym podmiotom:

  1. W celu korzystania z usług Google LLC (np. Google Analytics): Google Cloud Poland sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
  2. W celu korzystania z narzędzi Meta Inc., w tym szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych: Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025.
  3. W zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms: Meta Platforms Ireland Ltd.

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU GOOGLE ANALYTICS I META PIXEL

W związku z wykorzystywaniem narzędzi pochodzących od wyżej wymienionych podmiotów stosujemy w ramach naszej strony internetowej następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

  • Wbudowany kod Google Analytics – gromadzone w ten sposób dane są analizowane w celu statystycznym. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookie. Co ważne, zebrane informacje nie są udostępniane w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika serwisu i nie są przez nas ujawniane osobom nieupoważnionym do administrowania serwisem. W zakresie, w jakim dane użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookie do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, przekazujemy Państwa dane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. Google LLC przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do wyżej wymienionego porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, w tym możliwością wyłączenia kodu śledzącego: https://support.google.com/analytics#topic=3544906
  • Piksel konwersji Meta – wykorzystywany w celu prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami na Facebooku. Działania te stanowią nasz prawnie uzasadnionym interes.  Jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, a także dotrzeć do określonej grupy docelowej (Facebook Ads, Facebook Insights). Dostarczane jest przez Meta Inc. oraz jego spółki powiązane. Informacje zbierane za pomocą tego narzędzia są anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi działania Piksela konwersji Meta, w tym możliwością zarządzania ustawieniami prywatności w portalu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zaktualizowano: Warszawa, 12.03.2024 r.