Music Company

Regulamin Serwisu

Music Company Sp. z o.o.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MUSIC COMPANY-KUPUJĄCY I UCZESTNIK WYDARZENIA

Drogi Użytkowniku!

Bardzo nam miło, że zdecydowałeś się dokonać zamówienia Biletu za pomocą Platformy MUSIC COMPANY.

Zapoznaj się prosimy z poniższym Regulaminem i zasadami, które obowiązują podczas składania Zamówienia Biletów i korzystania z Serwisu MUSIC COMPANY.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

Poniższy regulamin obowiązuje dla zakupów od dnia 14 czerwca 2024 r

Regulamin skierowany jest do Kupujących Bilet i Uczestników Wydarzeń organizowanych przez Organizatora i sprzedawanych za pomocą Platformy MUSIC COMPANY.

 

Spis treści

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

§2 DEFINICJE

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

§4 PLATFORMA MUSIC COMPANY I WYDARZENIE

§5 REJESTRACJA NA WYDARZENIE

§6 ZAKUP BILETU

§7 ZAWARCIE UMOWY Z MUSIC COMPANY

§8 CENY BILETÓW I FORMY PŁATNOŚCI

§9 VOUCHER

§10 ODWOŁANIE WYDARZENIA, ZWROT BILETÓW

§11 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO UŻYTKOWNIKA

§12 PROCEDURA REKLAMACJI WYDARZENIA

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§14 REKLAMACJA USŁUGI

§15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

§17 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

§18 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

§19 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§20 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SERWISU/ STRONY

§21 DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA

§22 ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU

§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Serwis internetowy jest dostępny w domenie https://musiccompany.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji, który prowadzony jest przez MUSIC COMPANY.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze MUSIC COMPANY używając następujących danych kontaktowych:
   • numer telefonu: +48 225 065 466
   • adres e-mail: wsparcie@musiccompany.pl
   • formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może porozumiewać się ze MUSIC COMPANY za pomocą adresu poczty elektronicznej. Środek ten gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Użytkownikiem a MUSIC COMPANY z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika z MUSIC COMPANY.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień w zakresie Biletów,  udziału w Wydarzeniu organizowanym przez MUSIC COMPANY, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu określa niniejszy regulamin.
 5. MUSIC COMPANY udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu internetowego. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania z Serwisu oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Informacje o Biletach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. W ramach korzystania ze Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a) rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu;

b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie.

 1. Nakazuje się:

a) Korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

b) Korzystanie z Serwisu w sposób nie zakłócający  jego funkcjonowania;

c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).

 1. Użytkownik nie może dokonać złożenia Zamówienia anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. MUSIC COMPANY wskazuje, że Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub które uzyskały zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu.
 3. W celu zapewnienia jak największego komfortu podczas udziału w Wydarzeniu, osoby posiadające niepełnosprawność ruchową związaną z poruszaniem się na wózku inwalidzkim, proszone są o kontakt z MUSIC COMPANY za pomocą adresu e-mail bilety@musiccompany.pl .

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. MUSIC COMPANY –  spółka Music Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000566128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 524-27-82-150, REGON: 362000413, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00.
  2. Platforma MUSIC COMPANY– oprogramowanie zapewnianie przez MUSIC COMPANY Użytkownikowi w ramach infrastruktury informatycznej MUSIC COMPANY w modelu Software as a Service w ramach Serwisu. Oprogramowanie udostępniane jest Użytkownikowi drogą elektroniczną i umożliwiające sprzedaż Biletów oraz zakup Biletów przez Kupujących na Platformie MUSIC COMPANY.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z Serwisu, zawierająca umowę o prowadzenie konta na Platformie MUSIC COMPANY, osoba składająca Zamówienie w ramach Serwisu, osoba zawierająca Umowę za pośrednictwem Serwisu.
  4. Organizator– Spółka Music Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000566128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 524-27-82-150, REGON: 362000413, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00, o ile z opisu Wydarzenia wprost nie wynika inaczej.
  5. Kupujący– Użytkownik wykorzystujący Platformę MUSIC COMPANY do zakupu Biletów na Wydarzenie.
  6. Uczestnik– osoba uczestnicząca w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.
  7. Wydarzenie– zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie w szczególności szkolenia, warsztaty, eventy, konferencje, imprezy promocyjne, imprezy sportowe, kulturalne, integracyjne, koncerty, festiwale i inne. Wydarzenie może mieć charakter odpłatny lub bezpłatny w zależności od decyzji Organizatora.
  8. Bilet– dokument przesyłany Kupującemu w formie elektronicznej i potwierdzający uprawnienie do udziału w Wydarzeniu.
  9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z MUSIC COMPANY umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 i art. 5565 ustawy Kodeks cywilny.
  11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
  12. Konto – konto Użytkownika założone na Platformie MUSIC COMPANY.
  13. Regulamin – niniejszy Regulamin dedykowany dla Kupującego i Uczestnika Wydarzenia.
  14. Regulamin Organizatora– regulamin Wydarzenia organizowanego przez Organizatora.
  15. Serwis– Serwis internetowy dostępny pod adresem https://musiccompany.pl  oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać Zamówień, korzystać z Platformy MUSIC COMPANY w szczególności poprzez zawarcie Umowy między Organizatorem, a Kupującym.
  16. Usługa – usługi świadczone przez MUSIC COMPANY w ramach Serwisu. Usługi świadczone są dla Kupującego czy Uczestnika nieodpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. W szczególności Usługi świadczone przez MUSIC COMPANY mogą polegać na zapewnieniu przez MUSIC COMPANY obsługi procesu nabycia Biletu na Wydarzenie.
  17. Rejestracja na wydarzenie– zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora za pomocą Platformy MUSIC COMPANY.
  18. Usługa cyfrowa- usługa pozwalająca Użytkownikowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika, lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
  19. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  20. Umowa – umowa, której przedmiotem jest Wydarzenie organizowane przez Organizatora za pomocą Platformy MUSIC COMPANY. Strona Umowy jest Organizator i Kupujący lub Uczestnik.
  21. Umowa z MUSIC COMPANY– umowa, której przedmiotem są Usługi świadczone przez MUSIC COMPANY np. Usługa umożliwiająca zawarcie Umowy  dotyczącej Wydarzenia Organizatora za pomocą Portalu MUSIC COMPANY.
  22. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż Umowa, Umowa z MUSIC COMPANY na mocy której MUSIC COMPANY świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem.
  23. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  24. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Kupującego lub Uczestnika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Umowy z MUSIC COMPANY na warunkach wskazanych w Regulaminie.
  25. Formularz zamówienia – formularz Serwisu, za pomocą którego, Użytkownik może złożyć Zamówienie.
  26. Internetowa platforma handlowa – usługę korzystającą z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:

a) konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub

b) osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami.

Platforma MUSIC COMPANY jest Internetową platformą handlową w zakresie umożliwienia zawierania za jej pomocą umów między Organizatorem, a Kupującymi lub Uczestnikami.

  1. Operator płatności – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  2. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
   od Usług i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
  3. Płatność – płatność dokonana za pośrednictwem dostępnych w Serwisie sposobów płatności internetowych- w zależności od wybranej formy płatności, przy czym rodzaje płatności dostępnych w zakresie nabycia Biletu zależą od Organizatora.
  4. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych.
  5. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
   i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
  6. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez MUSIC COMPANY w niniejszym regulaminie.
  7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
  9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
  10. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
  11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
  13. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.
  14. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.
  15. DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu i Platformy MUSIC COMPANY w sposób zgodny z Regulaminem Platformy MUSIC COMPANY i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu internetowego oraz innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania z Serwisu w zakresie składania Zamówień potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu, np. sprawna klawiatura;

b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (MUSIC COMPANY zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną MUSIC COMPANY z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. MUSIC COMPANY nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).

 1. MUSIC COMPANY zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. MUSIC COMPANY podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

 

§4 PLATFORMA MUSIC COMPANY I WYDARZENIE

 1. W ramach Platformy MUSIC COMPANY Uczestnik ma możliwość prowadzenia Konta na Platformie MUSIC COMPANY zgodnie z Regulaminem.
 2. W ramach Platformy MUSIC COMPANY Kupujący ma możliwość nabycia Biletów na Wydarzenie organizowane przez Organizatora poprzez Platformę MUSIC COMPANY.
 3. W ramach Platformy MUSIC COMPANY Uczestnik ma możliwość dokonania Rejestracji na wydarzenie organizowane przez Organizatora za pomocą Platformy MUSIC COMPANY.
 4. Uczestnik (w tym Kupujący) powinien korzystać z Platformy MUSIC COMPANY zgodnie z przepisami prawa i z poszanowaniem dobrych obyczajów.
 5. Rejestracja na wydarzenie Organizatora, tak jak zakup Biletu prowadzi do zawarcia umowy między Organizatorem, a Uczestnikiem (w tym Kupującym w przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem jest udział w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora).
 6. Charakter, zakres i czas odbycia Wydarzenia określany jest wyłącznie przez Organizatora i jest każdorazowo przedstawiony w opisie Wydarzenia na Platformie MUSIC COMPANY. Organizator określa cenę, rodzaj Biletów i ilość Biletów na dane Wydarzenie organizowane przez siebie.
 7. Za przebieg i realizację Wydarzenia odpowiada wyłącznie Organizator, a Kupujący/ Uczestnik powinien wszelkie roszczenia związane z Wydarzeniem kierować do Organizatora.
 8. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność względem Kupującego i powinien dokonać niezwłocznego rozliczenia z Kupującym na zasadach określonych w Regulaminie lub wspólnie z Kupującym.

§5 REJESTRACJA NA WYDARZENIE

 1. Uczestnik dokonuje Rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem Platformy MUSIC COMPANY. W przypadku Wydarzenia o charakterze odpłatnym Rejestracja na wydarzenie dokonywana jest przez Kupującego w ramach procesu złożenia Zamówienia i zakupu Biletu za pomocą Platformy MUSIC COMPANY.
 2. Dokonanie Rejestracji na Wydarzenie oznacza zawarcie umowy o udział w wydarzeniu między Organizatorem a Uczestnikiem dokonującym Rejestracji na wydarzenie.
 3. Uczestnik dokonuje Rejestracji na Wydarzenie po zalogowaniu na Platformę MUSIC COMPANY lub bez logowania się na Platformę MUSIC COMPANY, wedle swojego wyboru. Po dokonaniu Rejestracji na wydarzenie Uczestnik otrzymuje Bilet uprawniający do udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora. Bilet jest potwierdzeniem prawa do udziału w Wydarzeniu Organizatora i przesyłany jest na adres e-mail Uczestnika wskazany podczas składania Zamówienia.
 4. Uczestnik może dokonać zakupu Biletu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Platformy MUSIC COMPANY. Uczestnik może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Biletu (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Wydarzenia określonym przez Organizatora). Rodzaje Biletów określane są przez Organizatora Wydarzenia.
 5. Po dokonaniu wyboru Biletu celem dokonania Rejestracji na wydarzenie Uczestnik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Platformy MUSIC COMPANY. Kupujący powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Biletu. Następnie, może dokonać dalszego wyboru Biletów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam bilety” i sfinalizować Rejestrację na wydarzenie na kolejnej stronie.
 6. W celu Rejestracji na wydarzenie konieczne jest podanie przez Uczestnika w formularzach następujących danych:

a) imienia i nazwiska,

c) adresu e-mail,

d) akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Rejestracji na wydarzenie,

e)  wyrażenie zgody na Rejestracje na wydarzenie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam – Uczestnik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Biletów.
 2. Wysłanie przez Uczestnika formularza Rejestracji na wydarzenie stanowi oświadczenie woli Uczestnika do zawarcia z Organizatorem umowy, której przedmiotem jest udział w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.
 3. Fakt dokonania Rejestracji na wydarzenie potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu Rejestracji na wydarzenie.
 4. Umowę zawartą między Organizatorem, a Uczestnikiem traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem i Regulaminem Organizatora.
 5. Bilet przesyłany jest Kupującemu w formie elektronicznej (PDF) na adres e-mail Uczestnika wskazany przez Uczestnika podczas Rejestracji na wydarzenie.
 6. Organizator powinien przedstawić Uczestnikowi Regulamin Organizatora przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest udział w Wydarzeniu za pośrednictwem Platformy MUSIC COMPANY.
 7. W wypadku, gdy dopuszczenie do Wydarzenia na podstawie Rejestracji na wydarzenie wymaga okazania dowodu tożsamości Organizator informuje o takiej okoliczności w ramach opisu Wydarzenia.
 8. Organizator powinien przekazać Uczestnikom Wydarzenia zasady obowiązujące w miejscu przeprowadzenia Wydarzenia o charakterze stacjonarnym. Zasady korzystania z obiektu powinny zostać przedstawione przez Organizatora w opisie Wydarzenia lub w Regulaminie Organizatora.
 9. Kupujący może jednorazowo dokonać Rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem Platformy MUSIC COMPANY w zakresie maksymalnie 8 Biletów. W razie chęci dokonania Rejestracji na wydarzenie w zakresie większej ilości Biletów, Uczestnik powinien skontaktować się z MUSIC COMPANY.

§6 ZAKUP BILETU

 1. Kupujący zawiera Umowę z Organizatorem za pośrednictwem Platformy MUSIC COMPANY.
 2. Kupujący dokonuje zakupu Biletu po zalogowaniu na Platformę MUSIC COMPANY lub bez logowania się na Platformę MUSIC COMPANY.
 3. Bilet jest potwierdzeniem prawa do udziału w Wydarzeniu Organizatora i przesyłany jest na adres e-mail Kupującego wskazany podczas składania Zamówienia.
 4. Kupujący może dokonać zakupu Biletu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Platformy MUSIC COMPANY. Kupujący może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Biletu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Wydarzenia określonym przez Organizatora). W wypadku zakupu więcej niż jednego Biletu i gdy Klient ma możliwość wyboru miejsca, wybiera miejsca znajdujące się obok siebie (MUSIC COMPANY wskazuje, że w wypadku większej ilości Biletów z wyborem miejsca, nabywanych w ramach jednej transakcji,  konieczny jest wybór co najmniej 2 miejsc znajdujących się obok siebie tj. np. w wypadku zakupu 4 biletów co najmniej 2 pary Biletów będą znajdować się obok siebie). Rodzaje Biletów określane są przez Organizatora Wydarzenia.
 5. Po dokonaniu wyboru Biletu celem dokonania zakupu Kupujący powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu. Kupujący powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Biletu, w wyniku czego wybrany Bilet zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam bilety” i sfinalizować zakup Biletu na kolejnej stronie.
 6. Kupujący ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Posiadam kod rabatowy”. Następnie, po wpisaniu kodu cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 7. Celem złożenia Zamówienia Biletu konieczne jest podanie przez Kupującego w formularzach następujących danych:

a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,

b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), NIP w razie zakupów dokonywanych przez przedsiębiorcę,

c) adresu e-mail,

d) wskazanie wybranego miejsca spośród dostępnych na dane Wydarzenie o ile Organizator umożliwia wybór miejsca,

e) akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,

f)  wyrażenie zgody na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie Biletu.

 1. W procesie składania Zamówienia Biletu Kupujący obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówiony Bilet z obecnie dostępnych w Serwisie.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zapłać” – Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Biletów.
 3. Kupujący, dokonując kliknięcia w przycisk „Zapłać”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy z Organizatorem związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Organizatorowi zapłaty.
 4. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego do zawarcia z Organizatorem Umowy, której przedmiotem jest udział w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.
 5. Kupujący dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności, dostępnej w Serwisie w ramach sprzedaży Biletu na dane Wydarzenie, a następnie dokonuje wpłaty. Dostawcą płatności, który obsługuje płatności za dane Wydarzenie jest podmiot wybrany przez Organizatora.
 6. Fakt dokonania zakupu Biletu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia Biletu.
 7. Umowę zawartą między Organizatorem, a Kupującym traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem i Regulaminem Organizatora.
 8. Bilet przesyłany jest Kupującemu w formie elektronicznej (PDF) na adres e-mail Kupującego wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia Biletu na Wydarzenie.
 9. Organizator powinien przedstawić Kupującemu Regulamin Organizatora przed zawarciem Umowy z Kupującym za pośrednictwem Platformy MUSIC COMPANY.
 10. Bilety uprawniające do udziału w Wydarzeniu mogą mieć różne rodzaje, przy czym rodzaj Biletów na dane Wydarzenie jest każdorazowo określany przez Organizatora danego Wydarzenia i prezentowany w opisie Wydarzenia oraz w procesie sprzedaży Biletów na dane Wydarzenie. W wypadku, gdy dopuszczenie do Wydarzenia na podstawie Biletu, Rejestracji na wydarzenie wymaga okazania dowodu tożsamości Organizator informuje o takiej okoliczności w ramach opisu Wydarzenia.
 11. Organizator powinien przekazać Uczestnikom Wydarzenia zasady obowiązujące w miejscu przeprowadzenia Wydarzenia o charakterze stacjonarnym. Zasady korzystania z obiektu powinny zostać przedstawione przez Organizatora w opisie Wydarzenia lub w Regulaminie Organizatora.
 12. Kupujący może jednorazowo nabyć za pośrednictwem Platformy MUSIC COMPANY maksymalnie 8 Biletów.  W razie chęci zakupu większej ilości Biletów, Kupujący powinien skontaktować się z MUSIC COMPANY.
 13. Kupującemu Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 14. W wypadku braku odnotowania płatności za bilet w czasie określonym w Serwisie podczas składania Zamówienia (termin ten każdorazowo wskazywany jest podczas składania Zamówienia), czasowa rezerwacja Biletu jest zwalniania, a Bilet wraca do puli Biletów dostępnych do zakupu w Serwisie (anulowanie rezerwacji na Bilet).
 15. Dokonanie płatności w formie innej niż wskazanej w Serwisie podczas składania Zamówienia będzie skutkować zwrotem środków na rachunek z którego dokonano płatności o ile nie ustalono inaczej z MUSIC COMPANY.

§7 ZAWARCIE UMOWY Z MUSIC COMPANY

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Usługi poprzez jej wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu, Umowa z MUSIC COMPANY może dotyczyć też Usługi zakupu Biletu za pomocą Serwisu. Użytkownik może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Usługi w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Usługi w Serwisie).
 2. Po dokonaniu wyboru Usługi, celem dokonania zakupu Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Kup” pokazany wraz z ceną i opisem Usługi, w wyniku czego wybrana Usługa zostanie dodana do koszyka zakupowego. Następnie, użytkownik wskazuje dane do faktury oraz dane do płatności za Usługę i na końcu składa Zamówienie na następnej stronie.
 3. Użytkownik ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Użytkownik może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania Zamówienia.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika w formularzach następujących danych:

a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,

b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

c)  numeru telefonu,

d)  adresu e-mail,

e)  akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

f)   wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Serwis poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

 1. W procesie składania Zamówienia Użytkownik obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za Usługę, z obecnie dostępnych w Serwisie.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
  i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, jak również co do formy płatności.
 3. Użytkownik, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy z MUSIC COMPANY związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej MUSIC COMPANY zapłaty.
 4. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia Umowy  z MUSIC COMPANY zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności, dostępnej w Serwisie, a następnie dokonuje wpłaty.
 6. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest przez MUSIC COMPANY e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia.
 7. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika  wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 8. MUSIC COMPANY zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:

a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

b) nieotrzymania wpłaty w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§8 CENY BILETÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa np. podatek akcyzowy).
 2. Ceny Biletów za udział w poszczególnych Wydarzeniach ustalane są przez Organizatorów indywidualnie.
 3. MUSIC COMPANY nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Serwisie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Płatności za Bilet są dokonywane przy zastosowaniu płatności zapewnionych Organizatorowi przez MUSIC COMPANY, Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Bilet:

a) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto MUSIC COMPANY
za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;

b) na raty – Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayU w celu dokonania płatności na zasadach określonych przez dany bank/ serwis obsługujący sprzedaż ratalną,

c) Blik,

d) Voucher.

 1. Poszczególne metody płatności dostępne w ramach obsługi płatności za Bilety na dane Wydarzenie są każdorazowo wskazane w Serwisie podczas składania Zamówienia na Bilety i przed złożeniem Zamówienia. Rodzaj dostępnych płatności zależy od Organizatora.
 2. W przypadku płatności elektronicznych potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłanie Kupującemu najwcześniej po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu/ płatności zgodnie z informacją otrzymaną od dostawcy płatności.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Użytkownik zgłosi MUSIC COMPANY chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Użytkownika automatycznie, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 4. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za Bilet za pomocą Vouchera zakupionego u MUSIC COMPANY. W takim wypadku należy wpisać odpowiedni kod podczas składania Zamówienia po wyborze płatności za pomocą Vouchera. Zasady dotyczące korzystania z Vouchera zostały wskazane w Regulaminie, a w nieuregulowanym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu.

§9 VOUCHER

 1. Voucher wydawany jest na okaziciela i może zostać zrealizowany wyłącznie w Serwisie jako forma zapłaty za Bilet.
 2. Voucher posiada wartość brutto oraz termin ważności. Voucher zawiera indywidualny numer, który pozwala na uiszczenie za jego pomocą płatności za Bilet.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Proces zakupu Vouchera następuje na zasadach określonych w §7, oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu stosowanymi odpowiednio w pozostałym zakresie.
 5. Termin ważności Vouchera jest wskazany w opisie Vouchera. Jeśli termin ważności Vouchera nie jest określony w opisie Vouchera, Voucher ważny jest przez 12 miesięcy od dnia potwierdzenia zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Voucher.
 6. W przypadku, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wartość Biletu, pozostała wartość Vouchera może zostać wykorzystana przez okaziciela  w ramach zakupu kolejnego Biletu, o ile kolejny zakup jest dokonywany w terminie ważności Vouchera.
 7. Voucher wykorzystany może być w okresie ważności obowiązywania Vouchera tj. przez czas określony w opisie Vouchera, który jest wybierany przez Użytkownika podczas zawierania Umowy z MUSIC COMPANY. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu, a po okresie ważności Vouchera nie ma możliwości skorzystania z Vouchera w ramach zawierania umowy w Serwisie.
 8. Voucher uważa się za dostarczony w chwili otrzymania przez Użytkownika lub wskazanego przez niego obdarowanego dostępu umożliwiającego skorzystanie z Vouchera.
 9. O ile inaczej nie wskazano w niniejszym paragrafie, pozostałe postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Biletów opłaconych za pomocą Vouchera.
 10. Voucher może zostać zrealizowany podczas dokonywania kilku transakcji w Serwisie, do wyczerpania wartości Vouchera.
 11. W wypadku, gdy wartość Vouchera jest niższa od Ceny Biletu, Użytkownik ma możliwość zapłaty częściowej Voucherem do wysokości jego wartości. Podczas dokonywania transakcji w Serwisie, Użytkownik może wykorzystać maksymalnie jeden Voucher (brak możliwości łączenia Voucherów w ramach jednej transakcji).
 12. W razie odwołania lub zmiany miejsca/terminu Wydarzenia, na które Bilet opłacono za pomocą Vouchera, zwrot Ceny  Biletu w części opłaconej Voucherem przez Użytkownika podczas zakupu nastąpi na konto bankowe Użytkownika lub w formie Vouchera  o równowartości zwracanej kwoty z datą ważności 12 miesięcy od dnia dostarczenia przez MUSIC COMPANY, wedle wyboru Użytkownika.

§10 ODWOŁANIE WYDARZENIA, ZWROT BILETÓW

 1. Kupujący ma możliwość zwrotu biletu wyłącznie w wypadku odwołania Wydarzenia lub gdy Organizator zmieni datę, miejsce lub godzinę Wydarzenia. W wypadku Wydarzenia, które obejmuje występ większej ilości artystów i rezygnacji jednego z artystów z udziału z powodu siły wyższej lub realizacji programu Wydarzenia mimo braku udziału danego artysty lub zmiany artysty, możliwość zwrotu Biletu nie przysługuje, jeśli nie jest to okolicznością kluczową dla Kupującego, na co wskazuje uzasadnienie jego decyzji.
 2. W razie zaistnienia okoliczności o której mowa w ust. 1 Organizator informuje o takiej zmianie Kupującego wskazując termin nowej daty, miejsca i godziny Wydarzenia. Organizator przekazuje także informacje o prawie do zwrotu Biletu, w szczególności Organizator informuje o prawie do zwrotu środków na konto Kupującego lub w formie Vouchera, wedle wyboru Kupującego.
 3. Zwrot Biletu w razie zmiany daty, godziny lub miejsca Wydarzenia, kupujący zgłasza niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni do dnia Wydarzenia o zmianie, o ile w wiadomości informującej o zmianie nie wskazano innego terminu zgłoszenia zwrotu. W razie braku zwrotu Biletu w zakreślonym terminie uznaje się, że Kupujący akceptuje zmianę daty, miejsca czy  godziny Wydarzenia.
 4. W wypadku gdy następuje zwrot płatności za Bilet, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Ceny Biletu na rachunek bankowy Kupującego lub na Voucher, wedle wyboru Kupującego, w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania umowy (zgłoszenia zwrotu Biletu przez Kupującego).
 5. W wypadku gdy kupujący nie skorzysta z Biletu, nie przysługuje mu zwrot płatności czy wymiana na inny Bilet czy Voucher.

§11 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Za pośrednictwem Serwisu, MUSIC COMPANY świadczy na rzecz Użytkownika Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Użytkownikowi zawarcia Umowy drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie o ile MUSIC COMAPANY wprost nie wskaże inaczej.
 2. MUSIC COMPANY świadczy również na rzecz Użytkownika usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta na Platformie MUSIC COMPANY oraz zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.
 3. W celu utworzenia Konta na Platformie MUSIC COMPANY, niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań:

a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

b) posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu,

c) unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i korzystania z niego, platformy MUSIC COMPANY oraz z Usługi cyfrowej.

 1. W celu założenia indywidualnego Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 2. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający weryfikację utworzenia Konta. Po kliknięciu w niego Konto zostaje utworzone, a Użytkownik może z niego korzystać.
 3. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Platformy MUSIC COMPANY w zakresie Organizacji Wydarzenia i zawarcia umowy przez Organizatora.
 4. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Użytkownika na Platformie MUSIC COMPANY zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik loguje się do Konta poprzez adres e-mail oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Serwisu MUSIC COMPANY podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich, chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy technicznej, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i inne tym podobne.
 7. MUSIC COMPANY nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Użytkownika o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia tychże wymogów.
 8. MUSIC COMPANY podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Użytkownik jest uprawniony poinformować MUSIC COMPANY o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 9. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 10. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami MUSIC COMPANY może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika przed rozwiązaniem umowy.
 11. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami MUSIC COMPANY może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Użytkownika i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze Serwisu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Serwisu, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla MUSIC COMPANY, kopiuje Usługi, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe MUSIC COMPANY lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody MUSIC COMPANY, podaje MUSIC COMPANY dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 12. W wypadku, o którym mowa w ust. 14 MUSIC COMPANY ma prawo zawieszenia Konta Użytkownika.
 13. Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Użytkownika w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 14. Z kolei, w przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika MUSIC COMPANY może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Użytkownika, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Użytkownika.
 15. Wskutek usunięcia Konta przez MUSIC COMPANY Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 16. W celu usunięcia Konta Użytkownik może samodzielnie skasować istniejące Konto poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na Koncie Platformy MUSIC COMPANY lub skontaktować się w tym celu z MUSIC COMPANY drogą elektroniczną na dane zawarte w niniejszym Regulaminie.
 17. MUSIC COMPANY informuje, że usunięcie Konta Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Usługi cyfrowej, np. śledzenie historii zamówień itd.
 18. Użytkownik może złożyć prośbę o usunięcie danych oraz usunięcie Konta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wsparcie@musiccompany.pl z tytułem „Usunięcie konta/usunięcie danych”. Adres e-mail, z którego wysyłana jest prośba powinien być taki sam jak ten, z którego użytkownik korzysta w ramach Platformy MUSIC COMPANY. MUSIC COMPANY zobowiązuje się do usunięcia Konta/usunięcia danych w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dostarczonej wiadomości na prawidłową skrzynkę e-mail, o ile inaczej nie wskazano w Regulaminie.

 

§12 PROCEDURA REKLAMACJI WYDARZENIA

 1. Organizator odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z Umową, a także stosownie się do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Wydarzenia z Umową na zasadach określonych w Regulaminie Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
  i datę wystąpienia niezgodności z Umową) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Organizator wezwie Kupującego do jej uzupełnienia.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Organizatora wskazany przez Organizatora.
 5. Organizator powinien ustosunkować się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Kupujący albo inny, uzgodniony z Kupującym sposób.

 

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który dokonuje Zamówienia Biletów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Podczas składania Zamówienia Biletów, Kupujący składa oświadczenie o zapoznaniu się z ww. zapisem.

§14 REKLAMACJA USŁUGI

 1. MUSIC COMPANY odpowiada wobec Użytkownika za niezgodność z Umową Usług zakupionych przez Użytkownika w ramach Serwisu, a także stosowanie się do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. MUSIC COMPANY ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi świadczonej w ramach Serwisu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Usługi do użycia, określony przez MUSIC COMPANY, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.
 3. MUSIC COMPANY może wykonać Usługę ponownie, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla MUSIC COMPANY. Jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla MUSIC COMPANY, MUSIC COMPANY może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi z Umową, wartość Usługi zgodnej z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową.
 5. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) MUSIC COMPANY odmówi doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;

b) MUSIC COMPANY nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której MUSIC COMPANY poinformowano o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Usługi oraz cel, w jakim Użytkownik zawarł Umowę, której przedmiotem jest Usługa.

c) brak zgodności Usługi z Umową występuje nadal, mimo że MUSIC COMPANY próbowało doprowadzić Usługę do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

e) z oświadczenia MUSIC COMPANY lub okoliczności wyraźnie wynika, że MUSIC COMPANY nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

 1. MUSIC COMPANY zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o obniżeniu ceny.
 2. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Usługi z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z Umową jest istotny.
 3. MUSIC COMPANY dokonuje naprawy lub świadczy Usługę w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Usługi oraz cel, w jakim Użytkownik zawarł Umowę, której przedmiotem jest Usługa. Koszty doprowadzenia do zgodności z Umową ponosi MUSIC COMPANY.
 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Usług dostarczonych na podstawie Umowy Użytkownik może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Usług, a także w odniesieniu do innych Usług nabytych przez Użytkownika wraz z Usługami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie Usługi zgodne z Umową.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
  i datę wystąpienia niezgodności z Umową) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji MUSIC COMPANY wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 6. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail MUSIC COMPANY podany w niniejszym Regulaminie.
 7. MUSIC COMPANY ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Użytkownik albo inny, uzgodniony z Użytkownikiem sposób.
 8. MUSIC COMPANY będzie przetwarzało dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 9. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze MUSIC COMPANY telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 10. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi MUSIC COMPANY.
 11. MUSIC COMPANY ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową istniejący w chwili wyświadczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Usługi do użycia, określony przez MUSIC COMPANY, poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Usługi, istniał w chwili jej wyświadczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Usługi, lub charakterem braku zgodności Usługi z Umową. MUSIC COMPANY nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Usługi z Umową, jeżeli brak ten podstępnie MUSIC COMPANY zataiło.
 12. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Użytkowników Serwisu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku Usługi w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność MUSIC COMPANY z tytułu rękojmi
 3. W wypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami zawodowymi MUSIC COMPANY może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do MUSIC COMPANY.
 4. MUSIC COMPANY ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do MUSIC COMPANY.
 5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami zawodowymi MUSIC COMPANY ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy.
 6. Całkowita odpowiedzialność MUSIC COMPANY w stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Usługi w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. MUSIC COMPANY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy MUSIC COMPANY a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MUSIC COMPANY.

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który zawiera umowę w Serwisie, która jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564 i art. 5565 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a) Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,

b) Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

c) Zawierania Umów,

d) Reklamacji i niezgodności Wydarzenia z opisem zgodnie z Regulaminem Organizatora w stosunku do Kupujących, w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 i art. 5565 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

§17 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługi, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez MUSIC COMPANY , dostępne w Serwisie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki, logo Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną MUSIC COMPANY i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania usług, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę MUSIC COMPANY.
 3. MUSIC COMPANY udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Użytkownik w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Użytkownika) utrzymywanej przez MUSIC COMPANY,

b)  Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Usługi, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,

c)   Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Użytkownika do Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Usługi, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny danej Usługi, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dokonywanej przez Użytkownika.
 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Usługi, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody MUSIC COMPANY:

a) udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim,

b) publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Usługi, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.
 2. MUSIC COMPANY informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Usług, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez MUSIC COMPANY stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. MUSIC COMPANY może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. MUSIC COMPANY jest uprawniony do okresowej aktualizacji Usług, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§18 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w zakresie korzystania z Platformy MUSIC COMPANY jest spółka Music Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000566128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 524-27-82-150, REGON: 362000413, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00., zwana w Regulaminie również MUSIC COMPANY. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować się z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: wsparcie@musiccompany.pl, numer telefonu: +48 225065466 lub pisemnie na adres Administratora.
  2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzach znajdujących się w Serwisie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do której zawarcia dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Usługi i założenia Konta), a następnie utrzymywania Konta Użytkownika i obsługi Użytkownika związanej z zawartą Umową.
  3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

b) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń w zakresie Platformy MUSIC COMPANY — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

d) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

e) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

g) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Serwisu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

i) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

j) w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy na mocy Regulaminu, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
  3. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Serwisu internetowego, itp.
  4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) dalej jako Meta lub Facebook, Google, Microsoft itp. Dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r., wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach ochrony danych UE-USA, przeszły system certyfikacji i uzyskały certyfikat potwierdzający zapewnienia ochrony Danych osobowy na poziomie Unii Europejskiej. Dane osobowe Użytkowników  będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo Danych, m.in. poprzez:

a)   współprace z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b)   stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

c)   stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym,  którym na przekazywanie Danych osobowych wyrażono zgodę.

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, MUSIC COMPANY podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://musiccompany.pl/polityka-prywatnosci/.
  6. Organizator powierza MUSIC COMPANY dane osobowe do przetwarzania dane zebrane w procesie obsługi procesu sprzedaży Biletów na Wydarzenie Organizatora czy w ramach Rejestracji na wydarzenie (imię, nazwisko, adres e-mail) w następującym zakresie:

a) zbieranie danych,

b) bezpieczne utrwalanie danych,

c) przechowywanie danych,

d) przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy MUSIC COMPANY a Organizatorem,

e) dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane Organizatorowi, o których Organizator poinformował MUSIC COMPANY,

f) usuwanie danych na żądanie Organizatora w zakresie, w jakim dane te są administrowane przez Organizatora, z zastrzeżeniem braku obowiązku usuwania danych osobowych, które w takim samym zakresie administrowane są jednocześnie przez MUSIC COMPANY.

§19 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. MUSIC COMPANY wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z funkcjonowaniem Platformy MUSIC COMPANY na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a MUSIC COMPANY,

c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 4. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

§20 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SERWISU/ STRONY

 1. W ramach Serwisu prezentowane są opinie Użytkowników Serwisu, Platformy MUSIC COMPANY i / lub osób, które skorzystały z usług MUSIC COMPANY.
 2. Opinie w Serwisie mogą pojawiać się w różnych miejscach Serwisu, Platformy MUSIC COMPANY i na różnych podstronach: w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie Użytkowników np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” albo do serwisów typu Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi Użytkownika, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość pozostawienia opinii o Usłudze, korzystaniu z Platformy MUSIC COMPANY i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Serwisu i w celach określonych przez MUSIC COMPANY.
 4. MUSIC COMPANY dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Serwisie i na podstronach Serwisu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi Użytkownikami Serwisu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od Użytkowników. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Serwisem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od Użytkownika Serwisu.
 5. Opinie prezentowane w ramach Serwisu są weryfikowane przez MUSIC COMPANY w ten sposób, że Użytkownik ma możliwość pozostawienia opinii jedynie klikając w specjalny link wysłany do niego mailem, z którego dokonywał zakupów, po odbyciu Wydarzenia.
 6. Jeśli opinia budzi wątpliwości MUSIC COMPANY nie jest prezentowana w ramach Serwisu. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez MUSIC COMPANY ma możliwość skontaktowania się z MUSIC COMPANY celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
 7. MUSIC COMPANY nie jest zobowiązany publikować opinii w Serwisie i jest uprawnione do ich usuwania w przypadku, gdy według MUSIC COMPANY jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.
 8. MUSIC COMPANY nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. MUSIC COMPANY nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Usług w Serwisie.

§21 DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny.  Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.
 2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi:

a) zwykłego przekazu,

b) hostingu

c) “cachingu”.

 1. Administrator świadczy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link: https://www.instagram.com/musiccompanypl/), Facebook (link: https://www.facebook.com/MusicCompanyPl/), You Tube (link: https://www.youtube.com/channel/UCemqdJFBKby_tqIpOECMQOw)poprzez:

a) umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami,

b) dodawanie postów,

c) dodawanie ocen i opinii,

d) dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu,

e) pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne w ww. portalach.

 1. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:

a) Administrator – MUSIC COMPANY, zgodnie z definicją zawartą w §2 pkt 1 Regulaminu, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową,  świadczący usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu.

b) Odbiorca usługi – Kupujący lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu, Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.

c) Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.

d) Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów, Usług cyfrowych, Treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

e) Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.

f) Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora:

i. usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;

ii. usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;

iii. usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

g) Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.

h) Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.

i) Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach  których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp.

 

Punkt kontaktowy

 1. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający  mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: wsparcie@musiccompany.pl lub telefonicznie na numer telefonu +48 225 065 466. Komunikacja może odbyć się w językach: polski, angielski.
 2. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: wsparcie@musiccompany.pl lub telefonicznie na numer telefonu: +48 225065466. Komunikacja może odbyć się w językach: polski, angielski.

 

 

Treści Nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora

 1. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu lub Mediów Społecznościowych Administratora Treści określonych w § 1 ust. 10-12 Regulaminu, jak również:

a) Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem,

b) Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam,

c) Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.

d) Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych,

e) Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym,

f) Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp.

g)Treści niezwiązanych z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora,

h) Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe,

i) Treści powtarzalnych, które już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących),

j) Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się na dane umieszczone w Regulaminie).

 

Procedura zgłaszania Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści

 1. Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe).

Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.
 2. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści.
 3. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
 4. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 5. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).
 6. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie.
 7. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

 

Odpowiedzialność Administratora za Treści Użytkownika

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

 

Algorytmiczne podejmowanie decyzji

 1. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

 

Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach

 1. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

 

Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych

 1. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

 

Zakończenie korzystania z usług Administratora

 1. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Administratorem na dane podane w niniejszym regulaminie. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw.

 

Zmiany zasad korzystania z usług Administratora

 1. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi, włączając do tego zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie niniejszego regulaminu.

§22 ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU

 1. Program i harmonogram danego Wydarzenia jest każdorazowo określony w opisie Wydarzenia na stronie Serwisu lub przekazywany przez Organizatora we wskazanym przez niego terminie. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności program i harmonogram Wydarzenia może ulec zmianie, przy czym Organizator poinformuje o takiej zmianie niezwłocznie Klienta.
 2. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany, by nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić przebieg Wydarzenia, w szczególności:

a) nie utrudniać swoim zachowaniem przebiegu Wydarzenia np. poprzez uporczywe wygłaszanie własnych komentarzy i opinii, głośne zachowanie;

b) nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt elektroniczny czy systemy informatyczne Organizatora lub innych uczestników w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić przebieg Wydarzenia;

c) nie naruszać dóbr osobistych innych uczestników lub osób przeprowadzających Wydarzenie;

d) nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu Wydarzenia bez zgody Organizatora.

W przypadku stwierdzenia podjęcia przez Uczestnika choćby jednego z działań wskazanych powyżej Uczestnik może zostać wykluczony z Wydarzenia.

 1. Koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w Wydarzeniu pokrywa samodzielne Uczestnik.
 2. Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność i udział w Wydarzeniu poprzez okazanie ważnego Biletu Organizatorowi lub jego przedstawicielom na odpowiednio oznaczonym stanowisku w dniu Wydarzenia.
 3. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren Wydarzenia osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych substancji odurzających, osobom agresywnych lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu uczestników. W takiej sytuacji, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiejkolwiek jej części uiszczonej w ramach zakupu Biletu.
 4. Zakazane jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych na teren Wydarzenia, w szczególności broni palnej, innej broni, narzędzi ostrych, środków odurzających czy alkoholu. Organizator zachowuje prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren odbywania się Wydarzenia. W razie stwierdzenia niedozwolonych przedmiotów, Organizator nie zapewnia ich depozytu. Odmowa wstępu na teren Wydarzenia z uwagi na posiadanie niedozwolonych przedmiotów nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu płatności ani jakiejkolwiek jej części.
 5. Uczestnicy Wydarzenia o charakterze stacjonarnym zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu odbywania się Wydarzenia, jak również stosować się do zaleceń obsługi Wydarzenia.
 6. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, niezakłócający przebiegu Wydarzenia porządku publicznego, nienarażający innych uczestników na niebezpieczeństwo, nie naruszający dóbr osobistych innych uczestników, nie wpływający negatywnie na dobre imię MUSIC COMPANY lub w inny sposób wyrządzający lub mogący wyrządzić szkodę MUSIC COMPANY i lub innym uczestnikom.  W razie zachowania sprzecznego z niniejszym Regulaminem Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z miejsca odbywania się Wydarzenia. W takiej sytuacji, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiejkolwiek jej części.
 7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów otrzymanych od Organizatora, jeśli takie zostaną przekazane podczas Wydarzenia. Osoby bez identyfikatora mogą nie zostać wpuszczone do miejsc, w którym odbywa się Wydarzenie.
 8. Organizator jest uprawniony do podejmowania bieżących decyzji w sprawach nieujętych w Regulaminie, w szczególności zagrażających bezpieczeństwu uczestników Wydarzenia. Jeżeli taka decyzja doprowadzi do wykluczenia uczestnika z udziału w Wydarzeniu z winy Uczestnika, Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiekolwiek jej części.
 9. Spóźniony Uczestnik Wydarzenia nie zostaje wpuszczony na miejsce wydarzenia lub obsługa Wydarzenia wskazuje mu dowolne dostępne miejsce w miarę możliwości. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuje zwrot płatności ani jakiekolwiek jej części.
 10. Na terenie na którym odbywa się Wydarzenie obowiązuje regulamin danego miejsca czy obiektu i należy stosować się do jego postanowień.
 11. Bilet uprawnia do udziału w Wydarzeniu, którego dotyczy.
 12. Organizator Wydarzenia nie ma wpływu na reakcje publiczności, zachowania innych uczestników Wydarzenia, czy czynniki niezależne od Organizatora (np. wzrost uczestników). Okoliczności tego typu nie są podstawą do wystąpienia z roszczeniami do Organizatora.
 13. W wypadku indywidualnego uznania, że organizacja Wydarzenia w aspekcie technicznym nie spełnia standardów oczekiwanych przy tego typu Wydarzeniu (np. niewyraźny dźwięk, widoczność), Organizator prosi o kontakt z obsługą Wydarzenia.

 

§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego, przy czym umowy zawieranie między Organizatorem, a Kupującym zawierane są na zasadach określonych przez Organizatora.
 2. MUSIC COMPANY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej MUSIC COMPANY.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, MUSIC COMPANY deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy MUSIC COMPANY a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Link do polityki prywatności: https://musiccompany.pl/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu: https://musiccompany.pl/regulamin/

ORGANIZATOR:

Music Company Sp. z o.o.

Aktualizacja: Warszawa, 17.06.2024r.