Music Company

Nota Prawna

Music Company Sp. z o.o.

Music Company Sp. z o.o.
ul. Adolfa Dygasińskiego 44
01-603 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5242782150
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
tel. 22 869 95 37, www.musiccompany.pl