Music Company

Regulamin Wydarzeń

Music Company Sp. z o.o.

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUSIC COMPANY SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą”, Dz.U. z 2022 r. poz. 1466, 1700), jak i na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2.     Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy  MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: ul. Adolfa Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000566128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
o numerze NIP: 5242782150; o numerze REGON: 362000413; o kapitale zakładowym
w wysokości 100.000,00 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.

3.     Regulamin dotyczy organizowanych przez MUSIC COMPANY SP. Z O.O., koncertów, spektakli, imprez masowych orazimprez zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników.

4.     Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a)     „Służby Porządkowe” i “Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

b)     „Teren Imprezy” oznacza Obiekt lub teren ogrodzony, na którym przeprowadzana jest Impreza;

c)     „Uczestnik Imprezy” lub „Uczestnik” oznacza osobę przebywającą na Terenie Imprezy i uczestniczącą w Imprezie.

II. ZASADY SANITARNE W TRAKCIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  SARS-CoV-2 / COVID19

1.     Na Terenie Imprezy należy stosować się do przepisów epidemicznych, wytycznych, zaad i zaleceń  obowiązujących w dniu przeprowadzenia Imprezy. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

2.     W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na uwadze odpowiedzialność karną i cywilnoprawną Organizatora jak i poszczególnych Uczestników Imprezy za narażenie bezpośrednio innych osób na zakażenie zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu Uczestnicy Imprezy – w celu zmniejszenia rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 – są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny podczas kichania i kaszlu (tj. do  zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką) w trakcie Imprezy oraz do unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi przed uczestnictwem w Imprezie. Organizator zapewni Uczestnikom  dostęp do bieżącej wody i dozowników z mydłem w celu umożliwienia Uczestnikom zachowania higieny dłoni, a w przypadku organizowania Imprezy w Obiekcie – w miarę możliwości –  zapewni przewietrzenie pomieszczeń tuż przed Imprezą.

3.     Ze względów bezpieczeństwa, w wydarzeniu nie może wziąć udziału:

– osoba chora;

– osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie miałaby objawy chorobowe lub  miałaby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19  albo z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną

4.     Zasady uczestnictwa w Imprezie lub przebywania na Terenie Imprezy mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie, w zależności od przepisów prawa oraz wytycznych stosownych władz i instytucji dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego obowiązujących w dniu jej organizacji. Każdy Uczestnik powinien na bieżąco śledzić aktualizacje dotyczące zasad uczestnictwa w wydarzeniach z publicznością.

5.     Uczestnik Imprezy dokonujący zakupu biletów oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem poddania się wszelkim wymogom wynikającym z panujących zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem epidemicznym nałożonych na Uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, oraz że poinformował o nich posiadaczy biletów.

6.     W przypadku stwierdzenia, że w Imprezie brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby serwis biletowy prowadzący sprzedaż biletów na Imprezę będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

1.     Wstęp na Teren Imprezy biletowanych przysługuje wszystkim osobom, które zakupiły wcześniej bilet wstępu bądź zamierzają go zakupić na Terenie Imprezy.

2.     Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Oprócz niniejszego Regulaminu każdorazowo w Obiekcie , w którym Music Company sp. z o.o organizuje Imprezę, Uczestników takiej Imprezy obowiązuje również regulamin tego Obiektu.

3.     Przy zakupie biletu na Imprezy organizowane przez Music Company sp. z o.o. poprzez systemy biletowe obowiązuje regulamin sprzedaży każdego z systemów biletowych dostępny na ich stronach internetowych.

4.     Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na tym terenie .

5.   Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych,

– plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek

– środków odurzających lub substancji psychotropowych,

– symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,

– dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających;

– trąbek (np. wuwuzele itp.) oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym i wskaźników laserowych,

– kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x, tabletów, laptopów, a także statywów oraz selfiesticków,

– zamkniętych paczek, pakunków oraz dużych plecaków, walizek, a także toreb przekraczających wymiary A4.

6.     Ponadto zakazuje się:

– jakiegokolwiek rejestrowania występów artystycznych lub ich fragmentów, niezależnie od rodzaju sprzętu nagrywającego;

– wprowadzania psów i innych zwierząt, rowerów, skuterów oraz motocykli na Teren Imprezy;

– wjazdu wózków osób niepełnosprawnych na sektory widowni poza miejscami do tego wyznaczonymi;

– wprowadzania wózków dziecięcych na sektory widowni;

– prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy;

– wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej i miejskiej, a także na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.);

– rzucania przedmiotami, rozniecania ognia i niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Imprezy;

– używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;

– głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;,

– wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;

– zażywania środków odurzających lub psychotropowych;

– uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;

–  palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

– posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;

– umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;

– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Obiektu, a także niszczenia infrastruktury Obiektu;

– nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;

– używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;

– stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników Imprezy Masowej, personelu Organizatora lub personelu Obiektu;

– wnoszenia materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora.

7.     Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a)     znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b)     posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

c)     zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

d)     w przypadku przekroczenia określonej zezwoleniem liczby Uczestników przebywających na Terenie Imprezy;

e)     uniemożliwiających ustalenie tożsamości osoby.

8.     Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.

9.     Na podstawie art. 19 i n Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa.

Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.  Osobom, którym w wyniku naruszenia Regulaminu i/lub Ustawy odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej oraz  osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

11.  Osoby małoletnie do 16 roku życia uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę podczas Imprezy i są traktowane jako pełnoprawny Uczestnik Imprezy pod warunkiem przedstawienia stosownego oświadczenia podpisanego przez przedstawicieli ustawowych. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia mogą uczestniczyć samodzielnie w Imprezie pod warunkiem okazania Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Imprezie, podpisanego przez przedstawicieli ustawowych.

12.  Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić dodatkowe ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej Wydarzenia.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1.     Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez:

a)     Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b)     W przypadku imprezy masowej – powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Służbami Informacyjnymi organizującego pracę Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;

c)     udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

d)     zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2.     Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, kronikarskich, sprawozdawczych, informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych zgodnie z Art..81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.     Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

– Zaplecze technicznosocjalne,

– Widownia – miejsca siedzące lub stojące

– Wejścia i wyjścia,

– Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny, ringu, zaplecza, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów obiektu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora.

4.     Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; Służby Porządkowe i Służby Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu oraz daty Imprezy z uzasadnionych powodów (np.: nagłe odwołanie przyjazdu przez artystę lub silna ulewa), w tym odwołanie Imprezy z powodu działania siły wyższej(tj.: zdarzenia zewnętrznego niezależnego od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, ani któremu nie mogły zapobiec, takiego jak  powódź, cyklon/orkan lub inne zjawisko pogodowe lub sejsmiczne, śmierć lub choroba Artysty uniemożliwiająca odbycie się Koncertu, strajki o zasięgu krajowym, akty władzy państwowej, w tym publicznie ogłoszona żałoba, działania wojenne, atak hackerów lub inne akty sabotażu stanowiące wynik przestępstwa, działania osobliwości technologicznej, akty terroru i/lub publicznie ogłoszone zagrożenie aktami terroru, decyzje władz państwowych lub samorządowych zakazujące produkcji lub organizacji Wydarzenia w Obiekcie lub na terytorium Polski). W przypadku odwołania Imprezy Uczestnikowi wedle jego wyboru przysługuje prawo do zwrotu ceny niewykorzystanego biletu lub wymiana niewykorzystanego biletu na bilet na Imprezę w innym terminie lub na bilet na inną Imprezę organizowaną przez MUSIC COMPANY SP. Z O.O.

6.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj ani poziom artystycznego wykonania występu przez artystę.

7.     Podczas Imprezy Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a)     sprawdzania uprawnień do przebywania w poszczególnych strefach wydzielonych na Terenie Imprezy; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób wchodzących na imprezę, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;

b)     wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Ustawą, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

c)     stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r., . Nr 145, poz. 1995, z późn.zm.) oraz w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2023r. poz. 202);

d)     ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników Imprezy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

V. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie Ustawy przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne podlega karze  ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Osoby nagminnie naruszające przepisy Ustawy zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane Policji. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy zostaną  pociągnięte do odpowiedzialności karnoadministracyjnej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. W  celu  przeciwdziałaniu  negatywnym  skutkom  zalecane  jest  noszenie  słuchawek wygłuszających dzwięk

2.     Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe;

3.     Udział w imprezie jest na własne ryzyko uczestnika.

4.     Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z powyższymi postanowieniami, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu

5.     Niniejszy Regulamin jest dostępny: przy bramach wejściowych na Teren Imprezy,  na stronie internetowej Organizatora  oraz na stronie internetowej bileterii ..

6.     Korespondencję przeznaczoną dla Organizatora, w tym ewentualne reklamacje, należy kierować na adres wskazany w rejestrze przedsiębiorców KRS  aktualny według stanu na dzień nadania listu poleconego.

7.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2023 roku.

ORGANIZATOR:

Music Company Sp. z o.o.