REGULAMIN IMPREZ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy, zwanej dalej Imprezą, w tym także imprezy masowej, organizowanej lub współorganizowanej przez Music Company Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Organizatorem, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wstęp na Imprezę jest możliwy za okazaniem ważnego biletu lub innego dokumentu wydanego przez Organizatora, takiego jak zaproszenie, karta wstępu, itp.

 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę, i na tej podstawie są traktowane jako pełnoprawny uczestnik Imprezy.

 4. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 16. roku życia, mają prawo wstępu wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

 5. W przypadku wątpliwości personel obsługujący Imprezę z ramienia Organizatora ma prawo domagać się okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

 6. Zabronione jest wnoszenie i posiadanie na terenie Imprezy następujących przedmiotów:

  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,

  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

  • materiałów łatwopalnych,

  • materiałów promieniotwórczych,

  • środków trujących,

  • środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

  • napojów alkoholowych,

  • plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek,

  • własnych napojów oraz artykułów spożywczych,

  • symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,

  • aparatów fotograficznych z wymienną optyką, kamer oraz innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video,

  • dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających,

  • rowerów, skuterów i motocykli,

  • psów i innych zwierząt,

  • innych przedmiotów, które w ocenie personelu obsługującego Imprezę z ramienia Organizatora mogą powodować zagrożenie.

 7. Działalność handlowa oraz jakakolwiek inna działalność zarobkowa na terenie Imprezy jest dozwolona wyłącznie za zezwoleniem Organizatora.

 8. Organizator uprawniony jest do utrwalania przebiegu Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także do udostępniania zgromadzonego materiału odpowiednim służbom w przewidzianych prawem przypadkach.

 9. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Imprezy na potrzeby realizacji filmowej lub fotograficznej.

 10. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami na bilecie lub karcie wstępu.

 11. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Imprezy oraz przebywania na niej osobom, które:

  • znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

  • posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

  • zachowują się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzają zagrożenie dla porządku Imprezy lub bezpieczeństwa jej uczestników,

  • nie mogą uczestniczyć w imprezach masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostały prawomocne orzeczenia zakazujące wstępu na imprezę masową,

  • z innych względów stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników Imprezy,

  • nie posiadają biletu lub których bilet został unieważniony przez Organizatora.

 12. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem, odmówiono praw wstępu na Imprezę lub które zostały usunięte z terenu Imprezy, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o zwrot wartości biletu.

 13. W trakcie Imprezy zabronione jest:

  • przerywanie lub zakłócanie przebiegu Imprezy,

  • zażywanie środków odurzających i psychotropowych,

  • palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

  • rzucanie przedmiotami,

  • przeszkadzanie innym uczestnikom Imprezy,

  • eksponowanie materiałów reklamowych bez zgody Organizatora,

  • używanie wulgarnego języka,

  • nawoływanie do konfliktów, głoszenie haseł rasistowskich lub szowinistycznych,

  • rozniecanie ognia,

  • używanie środków pirotechnicznych,

  • zaśmiecanie terenu Imprezy,

  • niszczenie infrastruktury,

  • blokowanie dróg ewakuacyjnych,

  • załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami.

 14. Z uwagi na przebywanie w trakcie Imprezy w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu, każdy uczestnik Imprezy działa w tym zakresie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 15. Organizator chroni porządek Imprezy i bezpieczeństwo uczestników, zaś w przypadku Imprezy mającej charakter imprezy masowej, chroni ją zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

 16. W sprawach nieregulowanych Regulaminem, a wymagających niezwłocznej reakcji, personel obsługujący Imprezę z ramienia Organizatora ma prawo podejmowania decyzji wiążących dla uczestników.